Bananblade (10 stk)
DKK 30,00
Catappa Bark
DKK 30,00
Catappa Blade Nano
DKK 30,00
Catappa blade XL
DKK 35,00
Guave blade
DKK 30,00
Vuka / Cholla Træ
DKK 30,00
Antal varer: 10